Istanbul Conventie

 

Op 1 augustus 2014 is de Istanbul Conventie in werking getreden. Dit is een verdrag van de Raad van Europa. Het verdrag richt zich op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van Huiselijk Geweld.

 

Op dit moment, begin augustus 2014, hebben 13 lidstaten dit verdrag geratificeerd en daarmee is het verdrag rechtsgeldig geworden.

Het ligt in de lijn der verwachting dat ook de Tweede Kamer dit verdrag nog in 2014 goedkeurt.

Daarmee is de weg vrij om binnen Europa wetgeving te realiseren waarmee vrouwen tegen alle vormen van geweld beschermd worden, om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en aan huiselijk geweld en het geweld te voorkomen en te vervolgen.

 

Met dit verdrag is binnen Europa een belangrijke stap gezet om alle vormen van geweld uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken.

Door te erkennen dat geweld tegen vrouwen een blijk is van historisch gegroeide ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, die hebben geleid tot overheersing en discriminatie van vrouwen door mannen en die de volledige ontplooiing van vrouwen in de weg hebben gestaan, is de rechtspositie van vrouwen binnen Europa aanmerkelijk verbeterd.

 

Het verdrag verplicht de landen, die dit verdrag geratificeerd hebben, om de nodige maatregelen te treffen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en daar waar geweld voorkomt te zorgen dat er adequaat wordt ingegrepen en gespecialiseerde ondersteuning wordt geboden.

Ook voor kinderen die getuige zijn geweest van geweld.

Ten aanzien van voogdij, omgangsregeling en veiligheid wordt gesteld dat maatregelen getroffen worden die nodig zijn om te waarborgen, dat bij de vaststelling van de voogdij en omgangsregeling voor de kinderen rekening wordt gehouden met gevallen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit verdrag. Er moeten maatregelen worden getroffen die nodig zijn om te waarborgen dat de uitvoering van een omgangsregeling of de voogdij niet ten koste mag gaan van de rechten en de veiligheid van het slachtoffer of de kinderen.

 

De volledige tekst van dit verdrag kunt u vinden op: www.coe.int/conventionviolence.