Gevolgen voor kinderen

Ook bij kinderen zijn de gevolgen van geweld binnen het gezin zeer groot. Ook als het kind zelf niet mishandeld is, maar wel getuige is geweest van het geweld.

De gevolgen zijn legio: ze presteren minder op school, isoleren zich van andere kinderen of gaan zelf over tot geweldgebruik. In het verdere leven blijken ze vervolgens vaak moeite te hebben met (intieme) relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.

De gevolgen voor kinderen die met huiselijk geweld zijn geconfronteerd kunnen zich uiten als naar buiten (omgeving) gericht probleemgedrag, zoals: agressie, pesten, alcohol- en drugsgebruik, gedragsstoornissen, wreedheid tegenover dieren, vernielzucht en ongehoorzaam gedrag. De gevolgen kunnen zich ook uiten als intern gericht probleemgedrag, zoals het ontwikkelen van: angsten, depressiviteit, afhankelijkheid van bijvoorbeeld moeder, laag zelfbeeld, passiviteit, verdriet, schuldgevoelens, dissociatie stoornissen en suïcidaal gedrag. Op psychosomatisch gebied klagen slachtoffers van huiselijk geweld vaak over hoofdpijn, buikpijn, hyperventilatie en hebben ze vaak last van eetproblemen en verslavingen.

 

Dit alles geeft dat kinderen, ook als zij geen direct slachtoffer zijn van huiselijk geweld, wel indirect als slachtoffer worden aangemerkt en als zodanig vaak door de hulpverlening als slachtoffer worden gezien en ook behandeld. 

Gevolgen voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld (The National Clearinghouse on family violence, 1999)

Kinderen en adolescenten die getuige zijn geweest van geweld in het gezin:

(1) ervaren dezelfde emotionele en gedragsproblemen als kinderen die zelf mishandeld zijn,

(2) kunnen het post traumatisch stress syndroom (PTSS) vertonen,

(3) hebben vaak concentratie-, gedrag- en leerproblemen,

(4) worden vaak verkeerd gediagnosticeerd (lijdend aan aandachtsstoornissen),

(5) lopen meer risico om zelf dader van geweld te worden,

(6) lopen verhoogd risico om depressieve klachten te ontwikkelen,

(7) spijbelen meer, vertonen meer delinquent gedrag en lopen vaker weg van huis,

(8) lopen zelf een verhoogd risico om slachtoffer te worden van de geweldspleger in huis,

(9) hebben specifieke ondersteuning en hulp nodig.

 

Hoe te handelen?

Op dit moment zijn er verschillende projecten ten bate van kinderen die recentelijk getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld, nl. Kindspoor en Let op de kleintjes.

Maar ook lange tijd nadat de relatie tussen de ouders beëindigd is, kan de ontwikkeling van het kind beïnvloed worden door de stress bij de moeder. Zeker indien er na de relatiebeïndiging nog lange tijd sprake is van stalking, bedreiging of andere vormen van mishandeling door de ex-partner is. Denk bijvoorbeeld aan treiterijen door de ex-partner via langdurige gerechtelijke procedures of door het stopzetten van financiële ondersteuning. Naar onze ervaring blijven slachtoffers meestal nog jarenlang 'last' hebben van hun ex-partner.

 

Contact met de vader via een omgangsregeling, kan een zeer complexe zaak zijn na huiselijk geweld. Niet zelden komt het voor dat de ex-partner de kinderen als machtsmiddel gebruikt om controle over de moeder uit te oefenen of als middel om het geheim adres te traceren. Lees hier meer over omgang na een huiselijk geweld relatie.

Voor de gevolgen van dergelijke stressvolle situaties voor de kinderen is helaas nog maar weinig aandacht binnen de Nederlandse overheid en het wetenschappelijk onderzoek.

 

Raad voor de Kinderbescherming

Als er sprake is geweest van huiselijk geweld binnen de relatie, zal de Raad voor de Kinderbescherming in veel gevallen een onderzoek adviseren aan de rechter. Vaak doet de RvdK zo'n onderzoek zelf, maar om wordt er soms een onafhankelijk bureau ingeschakeld.Tijdens een onderzoek van de RvdK worden gesprekken met beide ouders gevoerd, en soms wordt het kind onderzocht. Hoe complexer de zaak, hoe uitvoeriger het onderzoek is. Soms wordt bijvoorbeeld geobserveerd hoe de ouders met het kind omgaan, of wordt een psychiatrisch onderzoek afgenomen.Klachten over de Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdzorg?

 

Indien je tegen problemen opgelopen bent welke je niet met de RvdK zelf kunt of wilt bespreken, dan kun je contact opnemen met het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit is een onafhankelijk bureau welke kosteloos hulp biedt bij klachten over jeugdzorg en RvdK. Zij verstrekken zij nooit informatie over jou en je kind(eren) zonder overleg met jou.