Brief aan stalker (Anti-stalkingbrief) 

Als je besluit je belager te schrijven wat de consequenties voor hem of haar zullen zijn van aanhoudende stalken, dien je dit schrijven aangetekend of via jouw advocaat te versturen. Ook kun je het schrijven zelf uitreiken, als je hier een getuige bij hebt. Deel als dat mogelijk is de inhoud ook altijd mondeling mee. Als de politie ertoe bereid is, kan deze eveneens de brief uitreiken. Zij kunnen hiervan een proces-verbaal maken.Het gaat erom dat je voor een aangifte en vervolging moet kunnen aantonen dat de belager van het verbod wist. Dit geldt uitdrukkelijk voor de wetsartikelen 138 SR en voor 426bis SR (hinderlijk volgen c.q. belemmeren in uw beweging). In de bijlage van de voorbeeldbrief aan de stalker zijn deze artikelen opgenomen.

Noteer dus altijd de datum en tijd van uitreiking en de naam van de getuige.

 

Voorbeeld brief aan stalker

Betredingsverbod voor woning :

[vul hier uw adres+woonplaats in]

 

AANGETEKEND VERSTUREN 

 

Aan: [Vul hier de naam van uw belager in]

Adres belager                      

Postcode en woonplaats belager 

 

Datum: [vul hier de datum in waarop u de brief verstuurt]

 

Geachte heer/mevrouw [naam belager],

 

In mijn kwaliteit van (hoofd)bewoner c.q. rechthebbende op de woning [u kunt hier ook winkel, bedrijf of iets anders invullen], gelegen aan [vul hier uw adres en woonplaats in], deel ik u mee dat ik u, vanaf heden c.q. vanaf de datum dat u dit schrijven ontvangt, de toegang tot mijn woning, inclusief eventuele aanhorigheden en bij de woning behorende erven, ontzeg!

 

Dit betekent dat u op geen enkele wijze de aangegeven locatie(s) mag betreden. 

 

Als u dit toch doet maakt u zich schuldig aan het misdrijf huisvredebreuk, strafbaar gesteld in artikel 138 van het wetboek van strafrecht.Van elk wederrechtelijk binnendringen (waaronder valt het simpelweg binnenlopen) wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie, om zo een strafrechterlijke vervolging mogelijk te maken. Ook zal alle door u aangerichte schade op u worden verhaald.

 

Aanvullende afspraken:[Naar keuze op te nemen. Deze regels zijn al dan niet, in verband met bijvoorbeeld een relatieaspect, van toepassing.]

  • Bij noodzakelijke (telefonische) contacten dient op de eerste plaats wederzijds respectvol gecommuniceerd te worden.

  • Elke communicatie tussen 21:00 uur en 09:00 uur [tijden zelf invullen] en in de directe omgeving van mijn woning, werk en school van de kinderen (etc.) acht ik een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer.

  • Directe contacten (zoals aanspreken) op straat of in het openbaar acht ik, zonder dat ik op dat moment door iemand wordt vergezeld, eveneens een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer.

  • Ik geef hierbij geen enkele toestemming om mij op straat, op welke wijze dan ook, in mijn vrijheid van beweging te belemmeren of u met één of meer anderen aan mij te blijven opdringen of mij op hinderlijke wijze te blijven volgen. Van de in dit punt genoemde handelingen wordt te allen tijde onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie terzake het strafbare feit van artikel 426 bis van het Wetboek van Strafrecht (hinderlijk volgen c.q. belemmeren van mijn bewegingsvrijheid).

  • Noodzakelijke (telefonische) contacten acht ik alleen gepast via het Gsm-telefoonnummer [hier kunt u een 06-nummer invullen], welk nummer na de genoemde tijden naar voicemail staat doorgeschakeld. Andere wijzen van contact opnemen, buiten normale briefwisseling, acht ik een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer.

 

Handelen in strijd met bovenstaande afspraken zal ik (ook) aanmerken als opzettelijk inbreuk maken op mijn persoonlijke levenssfeer, in de zin van het strafbare feit belaging, strafbaar gesteld in artikel 285B van het Wetboek van Strafrecht. Hiervan zal steeds aangifte worden gedaan bij de politie. Overigens behoud ik mij uitdrukkelijk het recht voor, andere handelingen dan bovenstaande, welke er kennelijk op zijn gericht om wederrechtelijk, stelselmatig en opzettelijk inbreuk te maken op mijn persoonlijke levenssfeer, met het oogmerk om mij kennelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel vrees aan te jagen, eveneens als inbreuk maken op mijn persoonlijke levenssfeer aan te merken. Van deze feiten wordt eveneens steeds aangifte gedaan bij de politie. 

Zodra mogelijk en noodzakelijk zal ook de rechter worden ingeschakeld voor een (strafrechterlijk ) straat- en contactverbod.De bewoner/rechthebbende,(handtekening)Naam

Adres

Postcode woonplaats 

 

Bijlagen:

Artikel 138: Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Artikel 285B: Hij die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op een anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Artikel 426B: Hij die wederrechtelijk op de openbare weg een ander in zijn vrijheid van beweging belemmert of met een of meer anderen zich aan een ander tegen diens uitdrukkelijk verklaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.